PER LA RUPTURA

PROCÉS PARTICIPATIU “PER LA RUPTURA”

Anuncis

Primer pas – Inici del procés

El present document, que estableix els criteris i les pautes metodològiques del procés “Per la ruptura” és publicat al lloc web del procés (www.perlaruptura.cat) just després de l’acte públic del 10 de gener.

Durant la setmana posterior tindrà lloc una roda de premsa en la qual es presentaran els documents que seran objecte de debat durant aquest procés de participació popular:

– Debat sobre el full de ruta de la candidatura

– Debat sobre l’elecció del nom de la candidatura i de les persones que formaran part de les llistes

– Debat sobre el document dels 10 punts: desenvolupament dels 9 punts polítics; debat sobre el codi ètic

També es facilitaran dos documents per tal de facilitar la dinamització de les Assemblees Obertes:

– Ordre del dia de les Assemblees Obertes amb una proposta orientativa de distribució del temps per cada punt de debat.

– Formulari per prendre acta de les Assemblees Obertes, amb un qüestionari per cada punt de l’ordre del dia orientat a facilitar respostes concretes en aquelles qüestions en què això sigui necessari i a detectar els consensos i els dissensos en els debats.

A partir del dia 11 de gener, és imprescindible dedicar recursos difondre, publicitar i comunicar tot el procés.

Per tal de fer que el procés de participació popular culmini amb un resultat comprensible, cal acotar molt bé els temes i les qüestions a debatre en l’àmbit de les assemblees obertes. Es vetllarà perquè els documents que es sotmetin a debat no siguin gaire densos ni massa complicats, intentant remarcar aquelles qüestions claus sobre les quals cal prendre decisions clares.

Segon pas – Crida a la participació de les organitzacions

Una vegada les organitzacions participants validin els documents que es sotmetran a debat hauran de fer una crida pública a la seva militància i a la població a participar del debat popular, tot comprometent-se a participar activament en l’organització del procés i assumint les despeses derivades del procés d’acord amb les seves possibilitats.

Durant la setmana posterior a l’acte polític del 10 de gener es celebraran reunions a cada àmbit territorial definit en aquest document en les quals hauran de participar totes les organitzacions que hi siguin implantades amb l’objectiu d’organitzar les Assemblees Obertes de la seva demarcació.

Tercer pas – Assemblees obertes d’àmbit territorial

Debats populars a nivell territorial. Tot i que el nivell dels debats s’haurà de dur al màxim de nuclis locals possibles, mitjançant la convocatòria d’assemblees locals obertes, a cada espai territorial una d’aquestes assemblees locals obertes es convocarà com assemblea oberta d’àmbit territorial. Aquest fet no ha de significar que les decisions preses en aquesta assemblea territorial substitueixin o prevalguin sobre el que s’ha decidit a les de l’àmbit local, ans el contrari. Aquestes assemblees territorials han de servir per garantir la participació d’aquelles persones que a la seva localitat no s’hagi convocat una assemblea oberta.

Organització dels debats

A cada espai territorial hi haurà un equip tècnic que coordinarà i donarà suport a l’organització dels debats locals, farà la recopilació de les actes de les assemblees locals obertes i les acabarà fusionant en un únic document posant èmfasi en els consensos i els dissensos existents. Aquesta acta s’haurà d’enviar a l’òrgan de coordinació i seguiment del procés.

A cada localitat on es vulgui fer un debat, s’haurà de comunicar a l’equip tècnic territorial, que garantirà que aquest tingui lloc en un espai adequat i se’n faci la difusió adequada.

Cada debat local designarà com a mínim a una persona responsable que tindrà la funció de garantir que es fan tots els passos del debat i exercir d’enllaç amb l’equip tècnic territorial, del qual passarà a formar part.

A mesura que les Assemblees Obertes es vagin convocant, es publicaran en un calendari d’Assemblees Obertes que caldrà habilitar en el lloc web de la iniciativa. Al lloc web també es posarà un cartell mut descarregable que facilitarà la convocatòria de les assemblees obertes. Es deixarà a criteri del territori la possibilitat d’incloure o no els logotips de les organitzacions convocants. Es recomana que es sigui el més inclusiu possible a l’hora de fer-ho.

Estructura territorial

Els debats s’estructuraran en els àmbits locals que sigui possible, tot i que aquestes assemblees locals obertes s’hauran de coordinar territorialment entre elles tenint en consideració la següent divisió territorial: Pirineus, Ponent, Terres de l’Ebre, Camp de Tarragona, Garraf-Penedès, Bages-Berguedà, Alt Ter, Vallès Oriental-Baix Montseny, Barcelonès Nord-Maresme, Nord-Oriental, Vallès Occidental, Baix Llobregat i Barcelona ciutat. A fi i efecte de facilitar l’organització del procés d’elecció de llistes i de la posterior campanya electoral, aquelles comarques o subcomarques que pertanyen a àmbits territorials que no es corresponen amb les circumscripcions electorals hauran d’organitzar-se d’acord amb aquestes últimes.

Cada àmbit territorial haurà d’anomenar un equip tècnic que tindrà la missió de garantir la màxima extensió territorial d’aquest debat, així com coordinar a nivell territorial tot el procés i designar a les persones integrants de l’òrgan de coordinació i seguiment del procés. La ponderació de la representació de cada àmbit territorial és la següent:

– Alt Ter: 3 representants
– Baix Llobregat: 3 representants
– Barcelona: 4 representants
– Barcelonès Nord – Maresme: 4 representants
– Camp de Tarragona: 3 representants
– Comarques Centrals: 4 representants
– Nord-Oriental: 6 representants
– Penedès: 5 representants
– Pirineus: 3 representants
– Ponent: 4 representants
– Terres de l’Ebre: 3 representants
– Vallès Occidental: 3 representants
– Vallès Oriental: 4 representants

Metodologia dels debats

Els debats es faran a partir del document de debat polític i de les instruccions metodològiques. Les conclusions del debat s’aniran transcrivint en una acta en el mateix moment del debat. Al final del debat, es llegiran les conclusions i si no hi ha objeccions, es donaran per bones. Posteriorment s’escollirà una persona per optar a representar la territorial a l’Òrgan de Seguiment i Coordinació del Procés. Les actes i els noms dels representants de les assemblees s’enviaran immediatament a l’equip tècnic pels canals telemàtics convinguts.

Quart pas – Síntesi de debats i conclusions

L’Òrgan de seguiment i coordinació del procés es reunirà el 31 de gener i/o 1 de febrer a fi i efecte de convertir les conclusions de totes les assemblees obertes en un document de síntesi, identificar els debats i les divergències de relleu (assenyalades almenys en 1/5 part de les actes). Aquests debats i divergències es duran a deliberació i, en el cas que fos necessari, a votació en el mateix òrgan de seguiment i coordinació, a fi i efecte d’evitar el bloqueig del procés i poder concretar un document que serà el que s’haurà de sotmetre a validació de les organitzacions.

L’Òrgan de seguiment i coordinació del procés està integrat per un representant de cada organització participant en el procés, així com els representants dels espais territorials (el número de cada espai serà el mateix a la ponderació de representants de les Assemblees Territorials de la CUP). L’elecció de les persones representants la farà cada espai de forma oberta i transparent.

Cinquè pas – Validació de les organitzacions

Les organitzacions participants del procés validen els documents resultants del procés i es constitueix la candidatura.

Sisè pas– Acte polític de presentació

Es celebrarà un acte polític de presentació de la candidatura. En aquest es durà a terme la presentació de les llistes, el programa, el codi ètic, la proposta de gestió i el full de ruta de la candidatura. Serà el punt de començament de la campanya electoral.

Anuncis

Anuncis